Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SOSW Oświęcim
A A A

RODO

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Panu/Pani informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu im. Zofii Posmysz, ul. Obozowa 31, 32-600 Oświęcim
tel. 33 842 21 47, 33 843 01 71, sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl, NIP: 5491217532,
REGON: 000745326

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Kornelią Zaporowską

1) przesyłając informację na adres e-mail: kornelia@informatics.jaworzno.pl

2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.

 

 

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (m. in. ustawa prawo oświatowe; ustawa Karta Nauczyciela; ustawa o systemie oświaty; ustawa o systemie informacji oświatowej; ustawa
o finansowaniu zadań oświatowych; rozporządzenia do ww. ustaw). Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, w tym podnoszenia jakości pracy placówki oraz jej rozwoju organizacyjnego.

 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1) przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa dot. postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,

2) do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane
w oparciu o wyrażoną zgodę.

 

 

ODBIORCY DANYCH

 

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem Danych
w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

 

Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein
i Islandię).

 

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

1) dostęp do swoich danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak to w jakim zakresie,

2) sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

3) ograniczenie przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji danych,

4) usunięcia danych osobowych,

5)przenoszenia danych osobowych,

6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się
w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) prawo do sprzeciwu,

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.

 

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych za Państwa zgodą, których niepodanie znacząco utrudni prawidłową organizację pracy szkoły i wpłynie na jakość świadczonych usług, jak również może zaważyć na bezpieczeństwu wychowanków.

 

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 
Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią to informacje poufne, które są przeznaczone wyłącznie dla wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.
 
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu im. Zofii Posmysz, ul. Obozowa 31,
32-600 Oświęcim tel. 33 842 21 47, 33 843 01 71, sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
 
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Jeżeli chcą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Kornelią Zaporowską, proszę pisać pod adres e-mail:  kornelia@informatics.jaworzno.pl.
 
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 RODO, m.in. realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami. Państwa dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami Państwo kontaktują, wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych lub momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Po spełnieniu określonych w RODO przesłanek przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.  W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Państwa sprawy.
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - REKRUTACJA
 
  1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu im. Zofii Posmysz, ul. Obozowa 31, 32-600 Oświęcim tel. 33 842 21 47, 33 843 01 71, sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl,
    NIP: 5491217532, REGON: 000745326
  2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Kornelią Zaporowską w następującej formie: przesyłając wiadomość na adres e-mail: kornelia@informatics.jaworzno.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.
  3. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do placówki. Podstawą do przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa oświatowego dot. rekrutacji, a w szczególności ustawa z 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki, tj. przeprowadzenie procesu rekrutacji.
  4. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez , do której kandydat zostaje przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły. W przypadku nieprzyjęcia kandydata do szkoły jego dane przechowywane są przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.
  5. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.
  6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
  7. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu dodanych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.
  8.  

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat